PRIVACY BELEID

Imatex verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie,
vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht op info@imatex.be


Verwerkingsdoeleinden
Imatex verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van (potentiële) klanten en leveranciers voor
klanten-, leveranciers-, offerte- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, organiseren van
bezoeken, opstellen van offertes, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de
solvabiliteit).


Rechtsgrond(en) van de verwerking
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1 van de Algemene Verordening


Gegevensbescherming.
(a) toestemming
(b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
(c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting
(f) noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen
In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a)
(toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.


Overmaken aan derden
Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de
persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen (uit dezelfde groep)
binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Imatex verbonden
zijn of met enige andere partner van Imatex.
Imatex garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen
zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.


Bewaarperiode
De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende volgende
termijnen:
– Klantgegevens: Tot 15 jaar na afsluiten dossier
– Leveranciersgegevens: Tot 30 jaar na afsluiten dossier
– Personeelsgegevens 15 jaar na einde carrière, uiterlijk 50 jaar
– E-mail en communicatiegegevens: 15 jaar na afsluiten dossier
– Financiële gegevens: Volgens wettelijke verjaringstermijnen.


Recht van inzage, verbetering, wissen, beperking, bezwaar en
overdraagbaarheid van de persoonsgegevens
De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze laten verbeteren
indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en
bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel
6.1 (f).
Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal
leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen
naar een andere vennootschap.
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te
verzenden naar het volgende e-mailadres: info@imatex.be


Klacht
De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij:
Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
commission@privacycommission.be